Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden
  
Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden

Menu
J

Activiteitenkalender
november 2018
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Alle activiteiten
Buitensport
Binnensport
Schietsport
Darten
Bingo
Kaarten
Jeu de Boules
Overige

Foto-abum

  
Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur Verkeerskundig Advies Grontmij - Herinrichting Renbaan Pannerden

 

Notitie

 

Referentienummer

Datum

Kenmerk

GM-0006460

28 maart 2011

308951

 

Betreft

Quick Scan weginrichting De Renbaan te Pannerden

 

 

1                       Inleiding

De gemeente Rijnwaarden is in het kader van de realisatie van de nieuwe woonwijk Uulerveld voornemens de Renbaan te Pannerden te herstraten maar met behoud van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen. Onder andere om de bereikbaarheid van het sportpark te verbeteren, heeft de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden de gemeente Rijnwaarden verzocht om de geslotenverklaring op te heffen en om de gehele Renbaan in te richten voor tweerichtingenverkeer. Vooralsnog zijn de gemeente en de stichting niet tot overeenstemming gekomen ten aanzien van de toekomstige vormgeving van de Renbaan.

 

2                       Vraagstelling

De Stichting Sport-Accommodatie Pannerden heeft Grontmij gevraagd om een Quick Scan te doen naar een verkeersveilige inrichting van de Renbaan, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige belangen.

 

3                       Beschrijving bestaande situatie

De Renbaan in Pannerden kan worden verdeeld in drie wegvakken, die tussen de Nieuwstraat en de keerlus voor vrachtwagens nabij de Industrieweg, de keerlus zelf en het wegvak ten oosten van de Industrieweg richting het buitengebied. Deze Quick Scan richt zich vooral op het wegvak tussen de Nieuwstraat en de keerlus. Dit wegvak is een smalle landweg met een lengte van circa 300 meter en een breedte van circa 3,50 meter die van oorsprong de kern van Pannerden verbond met het buitengebied.

 

Na aanleg van het sportpark in 1996 vond de gemeente het niet langer verantwoord om zowel het langzaam verkeer als het gemotoriseerd verkeer af te wikkelen over de smalle weg. Omdat er toen ter tijd geen (financiële) mogelijkheden waren om de Renbaan veiliger in te richten voor zowel gemotoriseerd verkeer als langzaam verkeer, werd op het wegvak een geslotenverklaring voor motorvoertuigen ingesteld. Sinds die tijd dient de Renbaan dus vooral als doorgaande verbinding voor langzaam verkeer. Het sportpark is in de huidige situatie voor gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar via de zijde van de Industrieweg. Ten oosten van de sporthal ligt een parkeerterrein bestaande uit halfverharding. Ter hoogte van de sporthal is een eenzijdig trottoir aanwezig voor voetgangers tussen het parkeerterrein en de sporthal.

 

 
       Figuur 1 Geslotenverklaring vanaf Nieuwstraat                                            Figuur 2 Geslotenverklaring vanaf Industrieweg


De geslotenverklaring is aan de zijde van de Nieuwstraat op twee verschillende wijzen aangeduid (zie figuur 1). Enerzijds is dit door het bord C12 (geslotenverklaring voor alle voertuigen) en anderzijds door de bordencombinatie L8 en OB54 (doodlopende weg uitgezonderd fietsers en bromfietsers). Het onderbord OB401-50 geeft aan dat de weg na 50 meter dood loopt en/of dat de geslotenverklaring na 50 meter van kracht wordt.

 

Aan de zijde van de Industrieweg is de geslotenverklaring alleen door middel van bord C6 (Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen) aangeduid (zie figuur 2). De automobilisten die dit verbod moedwillig negeren, wordt door middel van de borden E1 duidelijk gemaakt dat een parkeerverbod aan beide zijden van de Renbaan van kracht is.

 

4                       Ontwikkelingen

In Pannerden wordt in het oostelijke gedeelte van het gebied tussen de Renbaan, de Nieuwstraat en het bedrijventerrein Industrieweg de nieuwe woonwijk Uuleveld met circa 55 woningen gerealiseerd (zie figuur 3). De wijk krijgt twee ontsluitingen, één op de Nieuwstraat en één op
de Renbaan.

 

De gemeente Rijnwaarden is voornemens om de Renbaan tussen Nieuwstraat en de keerlus opnieuw in te richten. Het nutstracé dat op dit moment ten zuiden van de rijbaan ligt, wordt verplaatst naar de noordzijde van de rijbaan. Het tracé wordt onder een nieuw aan te leggen trottoir met een breedte van 2,00 meter gerealiseerd. Daarnaast wordt het asfalt vervangen door elementenverharding. De gedeelten tussen de Nieuwstraat en de ontsluiting van Uuleveld (75 meter) en tussen de sporthal en de keerlus (100 meter) worden daarbij ingericht als tweerichtingsweg met een breedte van 4,50 meter (zie gele gedeelten in figuur 3). Het middelste gedeelte
(125 meter) wordt in de plannen van de gemeente ingericht als fietspad (rode gedeelte).

 

Ten slotte is de gemeente voornemens om op termijn een nieuwe brandweerkazerne te realiseren ten noorden van de keerlus.

 

Brandweer

Uuleveld


Figuur 3                Ontwikkelingen op en rond de Renbaan

 


5                       Knelpunten

5.1                    Bestaande situatie

In de bestaande situatie worden de volgende knelpunten ervaren.

·       De Sport-Accommodatie ‘De Pauwengaard’ is slecht bereikbaar voor hulpdiensten, zoals ambulance, huisarts, brandweer en politie. Het is al enkele malen voorgekomen dat een ambulancedienst vergeefs vanaf de Nieuwstraat het sportpark wilde bereiken.

 

·       Vooral voor bezoekers buiten Pannerden is het vaak niet duidelijk dat het sportpark niet bereikbaar is vanaf de zijde van de Nieuwstraat, in tegenstelling tot wat diverse navigatiesystemen aangeven (zie figuur 4). Vanaf de Nieuwstraat ziet men weliswaar de borden van de geslotenverklaring, maar tegelijkertijd ook al het sportpark. Het komt regelmatig voor dat men tot aan de fysieke afsluiting oprijdt. Vervolgens moet men achteruitrijdend weer terug naar de Nieuwstraat. Gelet op de geringe wegbreedte levert dit een verhoogd risico op aanrijdingen met fietsers en voetgangers.

 


Figuur 4 Locatie Renbaan 1a volgens Google Maps

 

·       De route naar het sportpark leidt via de Industrieweg. Langs deze weg zijn een aantal grote fabrieken gevestigd. Voor de bedrijfsvoering kan niet worden ontkomen aan manoeuvrerende, stilstaande en geparkeerde vrachtwagencombinaties en overstekende heftrucks op de Industrieweg. Met name in de avonduren en bij neerslag zijn deze grote voertuigen voor andere automobilisten vaak slecht zichtbaar, vooral wanneer deze haaks op de rijbaan staan. Dit leidt tot potentieel gevaarlijke situaties en dus tot een afname van de verkeersveiligheid.

 

·       Er is geen vrije loopruimte voor (groepen) voetgangers langs de Renbaan. Vooral voor jonge kwetsbare scholieren is het uit oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst dat zij gebruik moeten maken van dezelfde ruimte als voor fietsers en bromfietsers. Daarnaast ontbreekt een veilige oversteek tussen de Nieuwstraat en de Renbaan.

 

·       Vanwege het ontbreken van autoverkeer en adequate verlichting is er vooral in de avonduren sprake van een geringe sociale veiligheid voor fietsers en voetgangers op de Renbaan.

 

·       Het parkeerterrein ten oosten van de sporthal biedt in de bestaande situatie onvoldoende capaciteit. Regelmatig wordt, ondanks het parkeerverbod, langs de rijbaan van de Renbaan geparkeerd. Daardoor neemt de bereikbaarheid van het sportpark voor bijvoorbeeld
hulpdiensten af. Daarnaast wordt het parkeerterrein nu regelmatig gebruikt als parkeerruimte voor vrachtwagens door met name buitenlandse chauffeurs die daar tevens overnachten.

 


5.2                    Toekomstige situatie

Bij de herinrichting worden slechts een aantal knelpunten opgelost. Zo wordt voorzien in een veilige oversteek voor voetgangers tussen de Nieuwstraat en de Renbaan en wordt er een breed trottoir langs de Renbaan aangelegd.

 

Ook zijn de gemeente en de stichting voornemens om het parkeeraanbod nabij het sportpark te vergroten door de aanleg van een nieuw parkeerterrein met circa 50 parkeerplaatsen ten zuiden van de sporthal. Hiermee hopen de partijen te voorkomen dat automobilisten in de toekomst langs de Renbaan of zelfs in de nieuwe woonwijk Uulerveld gaan parkeren. De stichting wil daarnaast het bestaande terrein op termijn zodanig inrichten dat het terrein aantrekkelijker wordt, beter kan worden benut en niet langer gebruikt kan worden als vrachtwagenparkeerplaats.

 

De knelpunten ten aanzien van de bereikbaarheid van hulpdiensten en bezoekers en van de veiligheid op de Industrieweg worden door het ontwerp van de gemeente echter niet opgelost.

 

·       Zo zal het verkeer dat de Renbaan vanaf de Nieuwstraat inrijdt er op een nog later moment dan nu op de fysieke afsluiting stuiten waardoor men over een langere afstand achteruit moet rijden om de Renbaan weer te verlaten. Zodra Uuleveld is gerealiseerd, wordt deze afstand weliswaar verkleind, maar zal het zoekverkeer waarschijnlijk zijn weg vervolgen door de nieuwe wijk. De kans op gedesoriënteerde weggebruikers, verkeersonveilige situaties en parkeren in de nieuwe wijk neemt hierdoor toe.

 

·       Een ander nieuw knelpunt, als gevolg van het ontwerp van de gemeente, is dat de te realiseren brandweerkazerne voor de vrijwilligers alleen kan worden bereikt via de Industrieweg. Indien deze aanrijdroute is gestremd vanwege een ongeval of een brand bij één van de bedrijven aan die weg, dan ontbreekt een andere snelle aanrijdroute. Om van de Renbaan gebruik te kunnen maken, moet elke vrijwilliger in het bezit zijn van een sleutel om de palen in de Renbaan neer te kunnen klappen. Het neerklappen kost ook de nodige tijd. Al met al verstrijken er kostbare seconden voordat de brandweervoertuigen de kazerne kunnen verlaten en voordat de brandweer ter plaatse van een brand of ongeval is.

 

6                       Advies

6.1                    Wegcategorisering

Wij stellen voor om de Renbaan volledig te categoriseren als een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/h en open te stellen voor tweerichtingsverkeer, met uitzondering van zwaar verkeer, zoals vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Hierdoor ontstaat een betere bereikbaarheid van het sportpark voor bezoekers en hulpdiensten en een betere bereikbaarheid van de brandweerkazerne voor vrijwilligers. Daarnaast wordt sluipverkeer in Uulerveld en verkeersonveilige situaties op de Industrieweg voorkomen.

 

Het effect van de openstelling op de verkeersintensiteiten zal gering zijn. De Renbaan wordt namelijk voor een beperkt aantal bewoners van het buitengebied de kortste route tussen hun woning en de kern van Pannerden. Van inwoners van Aerdt en Herwen ligt het voor de hand dat zij via de Rijndijk naar Pannerden rijden. De toekomstige verkeersintensiteiten (2017) zijn door het bedrijf Alcedo geprognosticeerd op 615 mvt/etmaal op de Renbaan (buiten de kom), 859 mvt/etmaal op de Industrieweg en 617 mvt/etmaal op de Nieuwstraat. Bij openstelling van de Renbaan wordt een intensiteit verwacht van circa 500 mvt/etmaal. Deze intensiteit is voor een gemiddelde 30 km-weg laag.

 


6.2                    Vormgeving

Om het tweerichtingsverkeer mogelijk te maken, stellen wij voor om ook de resterende 125 meter te verbreden. Gelet op de uitgangspunten van de gemeente betekent dit een wegbreedte van 4,50 meter. Op basis van aanbevelingen van het CROW uit de ASVV 2004 adviseren wij echter een rijbaanbreedte van 4,60 à 4,80 meter. Dit is de aanbevolen bandbreedte voor een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom die in tweerichtingen door personenauto’s wordt bereden. Bij genoemde breedte is inhalen van fietsers niet mogelijk bij tegemoetkomend verkeer.

Om het verkeersgedrag van de weggebruikers te laten aansluiten bij de functie van de weg, adviseren wij om op en om de Renbaan enkele maatregelen te treffen.

a.     Een verkeersplateau met een voetgangersoversteekplaats op het kruispunt van de Nieuwstraat met de Renbaan. Daardoor ontstaat een toegankelijke en veilige oversteek voor met name (schoolgaande) kinderen, rolstoelers, scootmobielrijders en voetgangers met een kinderwagen.

b.    Op het kruispunt van de Renbaan met de toekomstige ontsluiting van Uuleveld adviseren wij zondermeer een verkeersplateau. Dit plateau benadrukt de gelijkwaardigheid van de aansluitende wegen en dwingt de weggebruikers van alle zijden om de snelheid te matigen.

c.     Optioneel een drempel of plateau tussen Uuleveld en de sporthal om ook op dit gedeelte de snelheid te matigen.

d.    Ter hoogte van de sporthal adviseren wij zondermeer een plateau. Hier is het belang van een snelheidsremmer groot vanwege de overstekende voetgangers tussen de sporthal en het nieuw te realiseren parkeerterrein.

e.     Wij adviseren om de entree van de 30 km-zone nabij de keerlus te accenturen met een dubbele streep op de weg en/of te voorzien van een snelheidsremmer. De exacte vormgeving dient te worden afgestemd tussen de gemeente en de stichting in het kader van de herinrichting van het bestaande parkeerterrein.

f.     Parkeerverbod langs beide zijden van de Renbaan.

g.    Instellen van eenrichtingsverkeer op de noordelijke rijbaan van de keerlus, zodat een veilige scheiding van rijrichtingen ontstaat tussen vrachtverkeer en het overige verkeer en tevens een chicane voor verkeer vanuit de kern naar het buitengebied.

 

g

f

b

d

5

a

4

3

2

e

1

c


Figuur 5 Voorgestelde locatie maatregelen

 


6.3                    Bebording en bewegwijzering

Wij stellen voor om de geslotenverklaring duidelijk te maken met de borden C7 en C8 op locaties 1 en 2 (zie figuur 5). Door op deze locaties tevens de borden E1 en E11 (zonder tijdvermelding) te plaatsen, is een permanent parkeerverbod buiten de vakken van kracht binnen deze zone. Locatie 2 wordt daarnaast voorzien van de borden A1 en A2 (zone) om de grens van de 30 km-zone aan te geven. Op locaties 3 en 4 stellen wij respectievelijk bord C2 en C3 voor. Ten slotte stellen wij voor om op locatie 5 een bord ‘Doorgaand verkeer’ te plaatsen. Zo worden automobilisten de meest directe route via de Industrieweg naar de Rijndijk gewezen.

 

      C7            C8                            E1           E11                           A1             A2                              C2           C3

 

 Printervriendelijke pagina  Printervriendelijke pagina

 Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis  Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis


· Meer over Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur


Meest gelezen verhaal om Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur:
Fitness-Centrum

 
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Pagina Rendering: 0.106 Seconden